Prezenta Politică de confidențialitate vizează numai clientii S.C. Toma Gigel-Viorel® şi utilizatorii serviciilor noastre online, respectiv vizitatorii website-ului www.servicetv-otopeni.ro/. Prevederile prezentei Politici se vor interpreta impreuna cu prevederile Politicii privind protectia datelor, cu aplicabilitate pentru datele prelucrate prin intermeniul website-ului si al aplicatiei de mobile, precum si cu dispoziile mentionate in Termeni și Condiții (disponibile spre consultare la www.servicetv-otopeni.ro/).
S.C. Toma Gigel-Viorel® depune eforturi pentru a asigura protecția confidențialității datelor dumneavoastră personale atunci când utilizați serviciile noastre. În acest sens, deținem o politică menită să stabilească atât modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi procesate, dar și modul în care acestea vor fi protejate. Orice modificări efectuate în cadrul prezentei Politici de confidențialitate pot fi găsite dacă vizitați websiteul nostru www.servicetv-otopeni.ro/.

Daca aveti intrebari cu privire la informatiile cuprinse in aceasta pagina, ori doriti informatii cu privire la prelucrarea datelor personale de catre compania noastra, ne puteti contacta la telefon: 0722.27.43.85,


Scopul utilizării datelor dumneavostră cu caracter personal
Prin furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, va exprimați acordul expres și neechivoc cu privire la utilizarea de către S.C. Toma Gigel-Viorel® a datelor colectate in următoarele scopuri:

(i) pentru a prelua reclamațiile și/sau sugestiile dumneavoastră și pentru a vă răspunde în mod corespunzător, caz în care ne vor fi necesare, spre exemplu, numele, numarul de telefon mobil, adresa de e-mail și localitatea de unde sunați;
(ii) pentru vă expedia oferte de marketing, cum ar fi newslettere, caz în care ne vor fi necesare, spre exemplu, adresa de e-mail și numele;
(iii) pentru a notifica câștigătorii campaniilor organizate în mediul online, caz în care ve vor fi necesare, spre exemplu, adresa de e-mail, numele, adresa de domiciliu și numărul de telefon fix/mobil.
(iv) pentru a va contacta in urma completarii formularului de recrutare disponibil pe Website, caz in care vor fi necesare, spre exemplu, numele, numarul de telefon, adresa de e-mail si localitatea;
(v) pentru a va contacta in urma completarii formularului privind realizarea unei colaborari, caz in care ne vor fi necesare, spre exemplu, nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail si detalii despre proiectul pe care vreti sa il propuneti.

Datele dumneavoastră vor fi păstrate doar atâta timp cât este necesar pentru a răspunde scopurilor pentru care au fost colectate sau cât impune legea, ulterior urmând ca datele personale să fie șterse ori transformate în date anonime, cu excepția situației în care există o dispoziție legală imperativă pentru a le pastra.

Drepturile dumneavoastră
Conform predeverilor Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucarea datelor cu carcater personal si privind libera circulatie a acestor date („GDPR”), precum si dispozitii prevazite de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, astfel cum a fost modificată și completată („Legea 677/2001”), persoanele fizice vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal beneficiaza de urmatoarele drepturi generale:
a) Dreptul de a fi informat;
b) Dreptul de acces;
c) Dreptul la rectificare;
d) Dreptul de ștergere;
e) Dreptul de a restricționa procesarea;
f) Dreptul la portabilitatea datelor;
g) Dreptul la opozitie;
h) Drepturi legate de luarea de decizii automatizate și de profilare.

Dreptul la informare:

Potrivit legii, aveți dreptul să vi se furnizeze cel puțin următoarele informații, cu excepția situației în care deja posedați aceste informații:

(i) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

(ii) scopul în care se realizează prelucrarea datelor;

(iii) informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; existența drepturilor izvorâte din Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, astfel cum a fost modificată și completată („Legea 677/2001”), pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;

(iv) orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.

Dreptul de acces la date:

În calitate de persoană vizată, aveți dreptul de a obține de la S.C. Toma Gigel-Viorel®, la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu prelucrate de S.C. Toma Gigel-Viorel®.
S.C. Toma Gigel-Viorel®, în situația în care prelucrează date cu caracter personal care vă privesc, vă vom comunica, cel putin următoarele informații:

(i) informații cu privire la scopul prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;

(ii) comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor;

(iv) informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vă vizează;

(v) informații cu privire la dreptul de a solicita rectificarea sau stergere datelor cu character personal ori restrictionarea preluarii datelor cu carcater personal sau a dreptului de a se opune prelucrarii
(vi) dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum și de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor operatorului.

Dreptul de intervenție asupra datelor:

În cazul în care datele dumneavoastră personale sunt fie incomplete, fie inexacte, sunteți îndreptățit să solicitați S.C. Toma Gigel-Viorel® urmatoarele:
(i) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea acestor date;

(ii) transformarea în date anonime;

(iii) notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele oricăreia dintre operațiunile menționate la pct. de mai sus, în condițiile art. 14, lit. c), teza finală, din Legea 677/2001.

Dreptul la opoziție:

Vă puteți retrage în orice moment, gratuit și fără nicio justificare, consimțământul exprimat cu privire la utilizarea de către S.C. Toma Gigel-Viorel® a datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct (i.e. transmiterea de newslettere).

În scopul obținerii acestor informații în scris din partea S.C. Toma Gigel-Viorel®, pe baza cererilor evidențiate mai sus, ne puteți contacta la următoarea adresă de e-mail: contact@servicetv-otopeni.ro .

Dreptul la portabilitate:
Aveti dreptul de a primi informatii cu privire la datele dumneavostra personale comunicate catre S.C. Toma Gigel-Viorel ®, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat. De asemenea aveti dreptul de a vi se transmite datele cu caracter personal catre alt operator, in cazul in care:
a) prelucrarea se bazeaza pe consimtamant in temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR sau al art. 9 alin. (2) lit. a) sau pe un contract in temeiul art. 6 alin. (1) lit. b);
b) prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.
In exercitarea dreptului sau la portabilitatea datelor in temeiul celor anterior mentionate, persoana vizata are dreptul ca datele cu caracter personal sa fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale:

În temeiul dispozițiilor art. 17 din Legea 677/2001, puteți cere și obține retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice împotriva dumneavoastră, precum și reevaluarea oricărei decizii luate în privința dumneavoastră și care vă afectează în mod semnificativ, în cazul în care au fost adopate exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal.

Dreptul de a se adresa justiției:

În cazul în care vă considerați prejudiciat sau vi s-a adus atingere unor drepturi conferite de lege, în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, fără a aduce atingere posibilității de a vă adresa cu plângere autorității de supraveghere, aveți dreptul de a vă adresa instanțelor competente pentru apărarea drepturilor și/sau pentru acoperirea prejudiciului, după caz.

Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor tale personale:
a) Executarea contractelor cu partenerii S.C. Toma Gigel-Viorel®;
b) Consimtamantul tau;
c) Obligatii legale;
S.C. Toma Gigel-Viorel® te vom informa anterior prelucrarii datelor tale cu caracter personal in alte scopuri decat cele pentru care ne-ai divulgat datele tale cu caracter personal.

Persoanele imputernicite de S.C. Toma Gigel-Viorel ® cu prelucrarea datelor personale
S.C. Toma Gigel-Viorel® poate utiliza persoane imputernicite pentru prelucrarea datelor personale precum furnizori de solutii IT, Marketing, Resurse Umane, precum si alte domenii de acitvitate necesare pentru managementul afacerii.
S.C. Toma Gigel-Viorel® va incheia acorduri pentru prelucrarea datelor cu caracter personal cu toate persoanele imputernicite cu prelucrarea datelor personale, care sa asigure asumarea si respectarea obligatiile de a prelucra datele cu caracter personal (inclusiv obligatia de a le sterge) in acord deplin cu legile aplicabile, precum si faptul ca ofera o protectie adecvata datelor tale cu caracter personal.

Accesul la date
S.C. Toma Gigel-Viorel® nu va transfera, vinde sau oferi la schimb datele dumneavoastră către terți pentru scopuri de marketing.

Securitatea datelor dumneavoastră
S.C. Toma Gigel-Viorel® a luat măsuri tehnice şi organizatorice pentru asigurarea unui nivel de protecție și de securitate adecvat în cadrul operațiunilor efectuate asupra datelor cu caracter personal prin limitarea accesului neautorizat, ori împotriva pierderii sau manipulării neautorizate a datelor. În plus, în acord cu evoluția tehnologiei în materie informatică, depunem eforturi continue în scopul adaptării măsurilor de securitate.
© 2020 Toate drepturile rezervate